Forskningsrådet har lyst ut forsterkningsmidler til norske deltakere i horisont 2020. Ordningen dekker alle temaområder i Horisont 2020. Søknadsfrist er 18. november kl.13.00.

Midlene skal brukes til selvstendige tilleggsaktiviteter som støtter opp om, eller bygger på, Horisont 2020-prosjektet, og skal ikke brukes til aktiviteter som allerede er dekket av EU. Forsterkningsmidler kan heller ikke brukes til forsknings-, utviklings- eller innovasjonsaktiviteter.

Med forsterke menes det å få til en økt samfunnsmessig effekt av norsk deltakelse i Horisont 2020-prosjekter. Gjennom det vil norske kommuner og andre offentlige aktører, bedrifter, interesseorganisasjoner og forskere få tilgang til forsknings- og innovasjonsresultatene produsert i Horisont 2020-prosjektene. For prosjekter i Horisont 2020 Pilar 1 (fremragende vitenskap) ønsker vi forsterkningsprosjekter som også bidrar til å formidle forskningsresultater til andre norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter.

Horisont-2020-prosjekter som allerede har mottatt forsterkningsmidler kan ikke søke. Søknadene har en øvre ramme på 1 million kroner per prosjekt, med en varighet per prosjekt på 1–2 år.

Les mer om Forskningsrådets utlysning her.